Organ upravljanja - Školski odbor:

Nizama Đipa, predsjednica i predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona

Sarajevo

Delalić Melka, član i predstavnik Općine Novo Sarajevo

Handan Elvira, potpredsjednica i predstavnik uposlenika JU OŠ "Malta"

Velma Rebić, član i predstavnik roditelja škole

 

Rukovodstvo škole:  

Hasičić Asmir, direktor  

 

Stručni saradnici:  

Memišević Amela, pedagog

Kušumović Almira, bibliotekar

Larisa Kovač - socijalni radnik

Jasmila Talić-Kujundžić - psiholog

 

Administrativno osoblje:  

Sekretar škole: Arapčić Sandra

 

Nastavnici razredne nastave:

Agić Elma, razredna nastava (odsustvo) - zamjena Kapić Maja

Zukanović Amila, razredna nastava

Husić Lejla, razredna nastava

Gežo Fatima, razredna nastava

Fajić Edita, razredna nastava

Marušić Tea, razredna nastava

Handan Elvira, razredna nastava

Šaljic Hatidža, razredna nastava

Drkenda Kimeta, razredna nastava

Popadić Biljana, razredna nastava

Kadrić Fatima, razredna nastava  

Hrnjičić Edina, razredna nastava

Šalaka Naida, razredna nastava

Serdarević Amina, razredna nastava

Produženi boravak:

Knežević Ines, prof. razredne nastave- produženi boravak

Alajbegović Alma, prof. pedagogije - produženi boravak

Nirmala Čaušević, prof. pedagogije - produženi boravak

Milijana Žuža, prof. razredne nastave - produženi boravak

 

Nastavnici predmetne nastave:

Mešić Sanela, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Knežević Miroslava, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Džomba Branka, Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Halać Sanela, Engleski jezik

Čengic Mersa, Engleski jezik (odsustvo) - Mersiha Rizvić

Hadžiahmetović Fatima, Engleski jezik

Krnjaić Anita, Njemački jezik

Dino Delić, Njemački jezik

Bajrić Jasmina, Matematika

Mutapčić-Pišmo Hurija, Matematika/Fizika

Muhamedović Almina, Matematika

Durmić Adnan, Tehnički odgoj/kultura, Informatika

Devedžija Amela, Informatika - zamjena Husić Sanela

Karahodžić Aida, Tehnička kultura

Šljivo Hana, Historija

Almedina Salihović, Historija

Durmišević Mirsad, Geografija/Društvo

Hodžić Mensura, Biologija/Priroda

Zajko Suada, Hemija/Kultura življenja/Zdravi životni stilovi

Hadžimujić Amsar, Tjelesni i zdravstveni odgoj/Zdravi životni stilovi

Sofradžija Ajdin, Tjelesni i zdravstveni odgoj

Kušumović Samir, Muzička kultura

Raguž Ivanka, Likovna kultura

Milić Adisa, Islamska vjeronauka

Bahtijarević Amela, Islamska vjeronauka

Nezirovac Melika, Islamska vjeronauka

Mujabašić Siniša, Katolički vjeronauk

Karović Selma, Građansko obrazovanje

 

Pomoćno-tehničko osoblje škole:

Selimović Sanel, domar

Dizdarević Sabaheta, servirka

Gušo Đenita, higijeničarka

Gojak Selima, higijeničarka

Alić Sejka, higijeničarka

Mehanović Hamida, higijeničarka

Hadžović Velida, higijeničarka

Kuloglija Elvira, higijeničarka

Hodžbo Dževad, dnevni čuvar/portir

Muharem Ermin, dnevni čuvar/portir

 

Web design and update: Asmir Hasičić