OSOBLJE ŠKOLE

                       

                       

Organ upravljanja - Školski odbor:

Alagić Meliha, predsjednica i predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Delelić Melka, član i predstavnik Općine Novo Sarajevo

Šaljić Hatidža, potpredsjednica i predstavnik uposlenika JU OŠ "Malta"

Popadić Biljana, član i predstavnik uposlenika JU OŠ "Malta"

Hamzić Zehra, član i predstavnik roditelja škole

Adilović Nermina, član i predstavnik roditelja škole

Ažman Zlatko, član i predstavnik roditelja škole

Rukovodstvo škole:

 Hasičić Asmir, direktor

 Stručni saradnici:

 Memišević Amela, pedagog - zamjena Smajlović Zinaida

 Kušumović Almira, bibliotekar

  Husanović Irma - psiholog (100+)

  Larisa Kovač - socijalni radnik (100+)

Administrativno osoblje:

 Sekretar škole: Arapčić Sandra

Nastavnici razredne nastave:

   Agić Elma, razredna nastava 
   Zukanović Amila, razredna nastava - zamjena Hrnjičić Edina
   Heco Lejla, razredna nastava
   Gežo Fatima, razredna nastava
   Fajić Edita, razredna nastava
   Marušić Tea, razredna nastava
   Handan Elvira, razredna nastava
   Šaljic Hatidža, razredna nastava
   Drkenda Kimeta, razredna nastava
   Popadić Biljana, razredna nastava
   Kadrić Fatima, razredna nastava

   Serdarević Amina, razredna nastava

Hamzić Emela, prof. razredne nastave - produženi boravak

Čivić Mirela, prof. pedagogije - produženi boravak

Kapić Maja, prof. razredne nastave - produženi boravak

Nastavnici predmetne nastave:

   Mešić Sanela, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
   Dautbašić Emina, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
   Džomba Branka, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
   Halać Sanela, Engleski jezik
   Čengic Mersa, Engleski jezik

   Hadžiahmetović Fatima, Engleski jezik
   Krnjaić Anita, Njemački jezik

   Raonić Idriz Mirna, Njemački jezik
   Bajrić Jasmina, Matematika
   Mutapčić-Pišmo Hurija, Matematika/Fizika

   Muhamedović Almina, Matematika
   Durmić Adnan, Tehnički odgoj/kultura, Informatika
   Karahodžić Aida, Informatika
   Bavčić Lejla, Tehnička kultura
   Jusić Senada, Historija
   Durmišević Mirsad, Geografija/Društvo
   Hodžić Mensura, Biologija/Građansko obrazovanje
   Zajko Suada, Hemija/Kultura življenja/DKR
   Hadžimujić Amsar, Tjelesni i zdravstveni odgoj/Zdravi životni stilovi
   Sofradžija Ajdin, Tjelesni i zdravstveni odgoj
   Kušumović Samir, Muzička kultura
   Raguž Ivanka, Likovna kultura
   Milić Adisa, Islamski vjeronauka

   Bahtijarević Amela, Islamska vjeronauka
   Mujbašić Siniša, Katolički vjeronauk

Pomoćno-tehničko osoblje škole:

   Selimović Sanel, domar
   Dizdarević Sabaheta, servirka
   Livadić Saliha, higijeničarka

   Gojak Selima, higijeničarka
   Alić Sejka, higijeničarka
   Mehanović Hamida, higijeničarka

Hadžović Velida, higijeničarka

Kuloglija Elvira, higijeničarka
Hodžbo Dževad, noćni čuvar
Muharem Ermin, noćni čuvar

 

 

Web design & update: Osnovna škola "Malta