OSOBLJE ŠKOLE

                       

                       

Organ upravljanja - Školski odbor:

Alagić Meliha, predsjednica i predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Delelić Melka, član i predstavnik Općine Novo Sarajevo

Šaljić Hatidža, potpredsjednica i predstavnik uposlenika JU OŠ "Malta"

Popadić Biljana, član i predstavnik uposlenika JU OŠ "Malta"

Hamzić Zehra, član i predstavnik roditelja škole

Adilović Nermina, član i predstavnik roditelja škole

Ažman Zlatko, član i predstavnik roditelja škole

Rukovodstvo škole:

 Hasičić Asmir, direktor

 Stručni saradnici:

 Memišević Amela, pedagog - zamjena Smajlović Zinaida

 Kušumović Almira, bibliotekar

  Husanović Irma - psiholog (100+)

  Larisa Kovač - socijalni radnik (100+)

Administrativno osoblje:

 Sekretar škole: Arapčić Sandra

Nastavnici razredne nastave:

   Agić Elma, razredna nastava 
   Zukanović Amila, razredna nastava - zamjena Tufekčić Indira
   Husić Lejla, razredna nastava
   Gežo Fatima, razredna nastava
   Fajić Edita, razredna nastava
   Marušić Tea, razredna nastava
   Handan Elvira, razredna nastava
   Šaljic Hatidža, razredna nastava
   Drkenda Kimeta, razredna nastava
   Popadić Biljana, razredna nastava
   Kadrić Fatima, razredna nastava

   Melisa Lagumdžić, razredna nastava

   Ibrišimbegović Đenita, razredna nastava

    Serdarević Amina, razredna nastava

   PRODUŽENI BORAVAK:

   Čosović Semina, prof. razredne nastave - produženi boravak

   Hrnjičić Edina, prof. razredne nastave - produženi boravak

   Žuža Milijana, prof. razredne nastave - produženi boravak

   Kapić Maja, prof. razredne nastave - produženi boravak

Nastavnici predmetne nastave:

   Mešić Sanela, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
   Bojičić Sanida, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
   Džomba Branka, Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
   Halać Sanela, Engleski jezik
   Čengic Mersa, Engleski jezik

   Hadžiahmetović Fatima, Engleski jezik
   Krnjaić Anita, Njemački jezik

   Šopović Dženita, Njemački jezik
   Bajrić Jasmina, Matematika
   Mutapčić-Pišmo Hurija, Matematika/Fizika

   Muhamedović Almina, Matematika
   Durmić Adnan, Tehnički odgoj/kultura, Informatika
   Devedžija Amela, Informatika
   Karahodžić Aida, Tehnička kultura
   Mahinić Senja, Historija
   Durmišević Mirsad, Geografija/Društvo
   Hodžić Mensura, Biologija/Priroda
   Zajko Suada, Hemija/Kultura življenja/Zdravi životni stilovi
   Hadžimujić Amsar, Tjelesni i zdravstveni odgoj/Zdravi životni stilovi
   Sofradžija Ajdin, Tjelesni i zdravstveni odgoj
   Kušumović Samir, Muzička kultura
   Raguž Ivanka, Likovna kultura
   Milić Adisa, Islamski vjeronauka

   Bahtijarević Amela, Islamska vjeronauka
   Mujabašić Siniša, Katolički vjeronauk

   Karović Selma, Građansko obrazovanje

Pomoćno-tehničko osoblje škole:

   Selimović Sanel, domar
   Dizdarević Sabaheta, servirka
   Livadić Saliha, higijeničarka

   Gojak Selima, higijeničarka
   Alić Sejka, higijeničarka
   Mehanović Hamida, higijeničarka

Hadžović Velida, higijeničarka

Kuloglija Elvira, higijeničarka
Hodžbo Dževad, dnevni čuvar/portir
Muharem Ermin, dnevni čuvar/portir

 

 

Web design & update: Osnovna škola "Malta